021-33995562

تقویم رومیزی دو یادداشت چوبی ۱۲۰۰۳

تقویم رومیزی دو یادداشت چوبی
ابعاد تقویم (mm (35×۱۱۰×۲۲۰
تعداد رنگ پایه ۲
ابعاد صفحه تقویم (mm (100×۱۷۰
متعلقات جعبه