021-33995562

تقویم رومیزی فیروزه ۱۲۰۱۲

تقویم رومیزی فیروزه
ابعاد صفحات تقویم (mm (160×۱۶۵
ابعاد پایه تقویم (mm (160×۲۰۰