021-33995562

تقویم رومیزی پایه فیروزه ای ۱۲۰۰۹

تقویم رومیزی پایه فیروزهای
ابعاد صفحات تقویم (mm (95×۲۱۰
ابعاد پایه(mm (130×۲۶