021-33995562

تقویم رومیزی پتوس ۱۲۰۰۷

تقویم رومیزی پتوس
ابعاد صفحات (mm (190×۱۲۰
ابعاد پایه (mm (160×۱۹۰