021-33995562

تقویم زیر دستی تبلتی ۱۲۱۰۱

ابعادپایه (mm) 285×220
ابعادصفحات (mm)210×135
۲رنگ
همراه با کاور پارچه ای