021-33995562

سالنامه اروپایی ترمو جلد نرم تبلیغاتی ۴۱۶۱۹

سالنامه اروپایی ترمو جلد نرم
ابعاد  mm  ۲۲۰×۱۳۰×۲۰
تعداد رنگ ۲
داخله ۲۱ فرم کاغذ کرم