021-33995562

سالنامه اروپایی ترمو جلد نرم تبلیغاتی ۴۱۶۱۷

سالنامه اروپایی ترمو جلد نرم
ابعاد  mm  ۲۱۵×۱۳۰×۲۰
تعداد رنگ ۷
داخله ۲۱ فرم کاغذ کرم