021-33995562

سالنامه وزیری براق چروک ۱۱۴۰۷

سالنامه وزیری براق چروک
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید