021-33995562

سالنامه وزیری ترمو ۱۱۴۰۹

سالنامه وزیری ترمو
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۴
داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید