021-33995562

سالنامه وزیری خال دار ۱۱۴۱۶

سالنامه وزیری خال دار
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید