021-33995562

سالنامه وزیری سه بعدی ۱۱۴۱۸

سالنامه وزیری سه بعدی
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید