021-33995562

سالنامه وزیری لبه برگردان ۱۱۴۰۴

سالنامه وزیری لبه برگردان
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید