021-33995562

سالنامه وزیری مات چروک ۱۱۴۱۵

سالنامه وزیری مات چروک
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید