021-33995562

سالنامه وزیری مشبکی براق ۱۱۴۰۶

سالنامه وزیری مشبکی براق
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۱
۰۳۹ داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید