021-33995562

سالنامه وزیری مگنت دار ۱۱۴۰۳

سالنامه وزیری مگنت دار
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۳
داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید