021-33995562

سالنامه وزیری پوست ماری براق ۱۱۴۱۴

سالنامه وزیری پوست ماری براق
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۵
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید