021-33995562

سالنامه وزیری چرم تایشان ۱۱۴۱۰

سالنامه وزیری چرم تایشان

ابعاد۲۰×۱۸۰×۲۴۰ mm
تعداد رنگ ۴
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید