021-33995562

سالنامه وزیری چرم سینه ریز ۱۱۴۱۲

سالنامه وزیری چرم سینه ریز
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۳
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید