021-33995562

سالنامه وزیری چرم لی ۱۱۴۱۹

سالنامه وزیری چرم لی
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۲
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید