021-33995562

سالنامه وزیری چرم نگین دار ۱۱۴۱۱

سالنامه وزیری چرم نگین دار

ابعاد  ۲۴۰×۱۸۰×۲۰ mm

تعداد رنگ  ۵

داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید