021-33995562

سالنامه وزیری گالینگور رنگی (پرنیا) ۱۱۴۱۳

سالنامه وزیری گالینگور رنگی (پرنیا)
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۴
داخله ۲۱ فرم کاغذ سفید