021-33995562

سالنامه وزیری گالینگور ۱۱۴۰۸

سالنامه وزیری گالینگور
ابعاد (mm (20×۱۸۰×۲۴۰
تعداد رنگ ۳
داخله ۲۴ فرم کاغذ سفید