021-33995562

ست شاهنامه گلاسه معطر۱۰۱۰۸

شاهنامه گالسه با کاغذ معطر قطع رحلی
گلدان مینا ۲ عدد ۲۰cm
جعبه نفیس ۴۹۰×۴۱۲×۵۰( mm)