021-33995562

ست شاهنامه گلاسه۱۰۱۰۷

شاهنامه قطع رحلی
گلدان مینا ۲ عدد ۲۰cm
جعبه نفیس ۴۹۰×۴۱۲×۵۰( mm )