021-33995562

ست صنایع دستی۱۰۱۰۴

گلدان فیروزه ۲ عدد ۲۵CM
شکالت خوری فیروزه ۳۰CM
جعبه نفیس (mm (180×۳۴۰×۴