021-33995562

ست صنایع دستی۱۰۱۰۵

گلدان مشبکی فیروزه ۲ عدد ۲۵CM
آجیل خوری فیروزه ۱۸CM
جعبه نفیس ۳۱۰×۴۰۰×۱۷۵( mm)