021-33995562

ست صنایع دستی۱۰۱۰۶

گلدان مس و پرداز ۲ عدد ۲۵CM
شکالت خوری مس و پرداز ۱ عدد ۳۵CM
جعبه نفیس ۳۷۵×۴۴۵×۲۳۵(mm)