021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۳۰

دفترچه یادداشت (اروپایی)
خودکار و روان نویس نفیس
کیف پول و مدارک نفیس
جعبه نفیس(mm )  ۳۸۵×۲۹۵×۵۰