021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۳۱

فلش مموری ۳۲GB
یادداشت ترمو اروپایی
خودکار و روان نویس نفیس
جاسوئیچی ترمو و فلز
جعبه نفیس  (mm)  ۳۵×۳۶۰×۲۶۰