021-33995562

فلاسک ۱۰۷۰۳

حجم ml 500
تعداد رنگ ۲
دارای نشانگر دمای آب داخل فلاسک